top of page
Scroll-Banner-large-light.jpg

Dutch Traditional Chinese Medicine Congress

the 6th annual

"The Cycle of Life"
nourishing health throughout the seasons

Cycle logo background.png
Scroll-Banner-large-light.png

Our previous speakers

Wilke Aukes (2018)

Dr. Gil Barzilay (2019)

Joke Bik-Nowee (2021)

Dr. Peggy Bosch (2020)

Bert Bouwman (2017)

Dr. Martien Brands (2020, 2022)

Charles Buck (2021)

Yun Chen (2021)

Qian Cheng (2021)

Peter Deadman (2021)

Dr. Walter Devillé (2022)

Jan Eeckhout (2020)

Dr. James Flowers (2021, 2022)

Adi Fromm (2019)

Nicholas Garner (2021)

Mariusz Giżycki (2021)

Sandro Graca (2022)

Felix de Haas (2021)

Dr. David Hartmann (2022)

Dr. Yu Haibo (2017)

Prof. HE Shuhuai (2022)

Dr. Xiaoyang Hu (2022)

Nanon Heckers (2017)

Anne Hering (2019)

John Jaarsveld (2019, 2022)

Dr. Li Jie (2020, 2021)

Lilian Kluivers (2022)

Koos van Kooten (2017)

Dr. Y.K. Leung (2018)

Dr. John Lie (2021)

Prof. LIU Nongyu (2022)

Dr. Yanmei Liu (2022)

Prof. Dr. Zijie Lu (2021, 2022)

Dr. Yair Maimon (2017, 2018, 2020, 2021, 2022)

Dr. Fanyi Meng (2021, 2022)

Harmen Mesker (2018)

Deirdre Murphy (2021)

Andrew Nugent-Head (2022)

Dr. JulieAnn Nugent-Head (2022)

Anoshe Overington (2021)

Guy Polak (2019)

Ben de Roo (2020)

Rolf Rothe (2018)

Jorg Schurpf (2020)

Jaana Siltasalmi (2020)

Dianne Sommers (2018)

Prof. SHI Xinde (2022)

Dr. Jianhua Sun (2021)

Dr. Peilin Sun (2021)

Ricardo Teixeira (2021)

Petra Tjeertes (2020)

Koen Vanderloock (2017)

Hilde Verhulst (2017)

Josef Viktor Müller (2018)

Betteke Visserman (2020)

Joyce Vlaarkamp (2021)

Prof. Mei Wang (2017, 2021)

Dr. Gil Ton (2022)

Prof. Dr. Tian-Jun Wang (2017, 2020, 2021)

Dr. André Tsai (2022)

Prof. Dr. Weixiang Wang (2020)

Dr. Sabine Wilms (2021)

Master Zhongxian Wu (2021)

Prof. XU Yun (2022)

Dr. Yifan Yang (2018)

Dr. Zhigang Yang (2021)

Dr. Fengli Yao (2017, 2021)

Dr. Liuzhong Ye (2021)

John Zantinge (2020, 2021, 2022)

Prof. Xiaoshu Zhu (2021, 2022)

Prof. ZHANG Jiangbing (2022)

backgroundpattern.png

Dutch TCM Congress 2023
4th & 5th November 

bottom of page